ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ ในไทย

                   ตู้เชื่อมไฟฟ้าที่ขายในเมืองไทย  โดยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากประเทศจีน  ชึ่งปัจจุบันสินค้าจีนได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ว่ามีคุณภาพสูง  เพราะตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กกระทัดรัดที่ขายกันนั้น เป็นเครื่องเชื่อมราคาถูก แต่คุณภาพนั้นเชื่อถือได้เป็นอย่างดี   แล้วเรายังจะเลือกซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ราคา แพงที่มาจากทางยุโรปกันอีก  ผมก็ไม่สามารถห้ามท่านได้ เพราะเป็นเงินของท่าน นิ   แต่ผมก็เสียดายเงินส่วนต่างที่คุณภาพเครื่องเชื่อมใกล้เครียงกัน อะไหล่เครื่องจีนหาง่ายกว่ากันมาก  บางที่ค่าซ่อมเครื่องยุโรป  อาจจะซื้อเครื่องจียี่ห้อดี ๆ ไว้ใช้ได้อย่างสบาย  ผมช่างไม่เข้าใจจริง ๆ เลยยยย ท่านที่เงินเยอะ  แต่ก็อีกน้านแหละครับ เงินท่านนิ ท่านมีความสุขที่จะซื้อนิเน้อ

คุณสมบัติ ที่ได้อธิบายที่ผ่านมา (Specification)

  
                         ร้านสหวนิช ขายตู้เชื่อมไฟฟ้าเครื่องมือช่างราคาถูกจริง มีหน้ากากเชื่อมROWEL MMA200St อะไหล่ตู้เชื่อม TIG และเครื่องเชื่อม เครื่องมือช่างขายครับ  ตู้เชื่อมมีหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อ IWELD MMA140 JASIC ARC185I  WELARC140 WLARC160  IWELD MMA160  Welpro3ระบบ  JASIC ARC225I ROWEL ARC160 ROWEL ARC200    เครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ร้านสหวนิชมี สาขาจัดจำหน่ายราคาถูกจริง  เพราะราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   ร้านสหวนิช เราตั้งใจประกอบการค้าในอินเทอร์เนทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศ  และผมน้าต๋องลงรูปตัวจริงมีหน้าร้านแน่นอนเป็นหลักแหล่งเจ้าของตึกเอง  ลูกค้าทีอยู่ต่างจังหวัด  หากได้มีโอกาสมาทำธุระที่กรุงเทพฯ  ผมขอเชิญแวะมาดื่นน้ำชากาแฟ   ที่ร้านได้

line ID  : sahavanit1                      อัพเดทข้อมูล 15 กพ. 57 

เดือนแห่งความรัก 
เป็นยูทูปที่ควรค่าแก่การรับชมเป็นอย่างยิ่ง
ชมวิดีโอมาฆบูชา  MP3 ธรรมะมาฆบูชา   Download ธรรมะมาฆบูชา

 copy มาจาก 

http://www.dmc.tv/

ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนามา ณ ที่นี้การถ ายเครื่องเชื่อมมาโคร

                       ระบบออโตโฟกัสอาจจะโฟกัสผิดจากตำแหนงที่ตองการ หรือไมอาจโฟกัสใหตรงกับตำแหนงที่ตองการไดเนื่องจากจุดนั้นมีขนาดเล็กหรือมีความเปรียบตางต่ำกรณีนี้ควรจะเปลี่ยนมาใชระบบโฟกัสแบบแมนนวล(MF) เพื่อปรับเครื่องเชื่อมในตำแหนงที่ตองการดวยการหมุนปรับดวยตนเอง  และหลังจากเลือกจุดที่จะโฟกัสไดแลว ปรับชองรับเ ค ล็ ด ลั บ ก า ร ถ า ย ภ า พมา โคร
                     ความยากของการถายเครื่องเชื่อมมาโครมักจะเกิดขึ้นจากความสั่น ทั้งที่เกิดจากความสั่นของวัตถุเอง(ซึ่งมักจะเกิดจากแรงลม) และความสั่นของกลอง(การใชมือถือ, การเคลื่อนไหวของชิ้นสวนในตัวกลอง, การใชนิ้วกดชัตเตอรโดยตรง ฯลฯ)เมื่อหรี่ชองรับแสงใหแคบ ความไวชัตเตอรจะลดต่ำลงมาก ผลของความสั่นตางๆ ก็จะปรากฏใหเห็นชัดขึ้นดวยเมื่อตองการเครื่องเชื่อมที่มีคุณเครื่องเชื่อมสูงคมชัดและไมปรากฏความสั่น ควรใชขาตั้งกลองที่แข็งแรง ตั้งกลองบนพื้นที่มั่นคง ใชระบบล็อคกระจกสะทอนเครื่องเชื่อมกอนถายเครื่องเชื่อม ลั่นชัตเตอรดวยสายลั่นหรือรีโมท หรือใชระบบหนวงเวลาถายเครื่องเชื่อม2 วินาที เพื่อลดความสั่นจากการใชนิ้ว กดชัตเตอรโดยตรงและรอจังหวะที่วัตถุอยูนิ่งสนิท เครื่องเชื่อมก็จะคมชัดที่สุด...หากไมไดนำขาตั้งกลองติดตัวไปดวย และตองการถายเครื่องเชื่อมมาโครใหมี

คุณเครื่องเชื่อมสมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปได

1. ปรั บความไวแสงให สู งขึ้ น เพื่อให ความไวชัตเตอรสูงขึ้น
2. ใชอินเวอร์เตอร์ ที่ มี ระบบIS หรื อHybrid IS* เพื่ อชวยลดความสั่นจากการสั่นของมือ* ระบบปองกันเครื่องเชื่อมสั่นไหวแบบไฮบริด(Hybrid IS: Hybrid Image Stabilizer) เปนระบบที่แคนนอนออกแบบเปนรายแรกของโลก ซึ่งระบบนี้จะชวยลดการสั่นไหวของกลองไดสมบูรณ แบบมากยิ่งขึ้ น ทั้ งการสั่ นไหวของกลองแบบขึ้ น-ลง(Shift camera shake) และแบบมุมก้มเงย(Tilt camera shake)
                    ทำให เครื่องเชื่อมถ ายคมชั ดทุกองศาการเคลื่อนไหวสายน้ำตก เปนความสวยงามและนาประทับใจ เมื่อถายเปนเครื่องเชื่อมของสายน้ำสีขาวที่นุมนวลและกำลังไหลผ านโตรกหิ น
ลดเลี้ยวไปตามลำธารและแวดลอมดวยปาที่เขี ยวชะอุ มสายน้ำเปนสวนประกอบในภูมิทัศนที่สวยงามของทีลอซู ในบรรยากาศอันยิ่งใหญ มองเห็นแองน้ำในฉากหนา กับสายน้ำตกหลายๆ สายในฉากหลัง ดวยการควบคุมความชัดลึกจากอินเวอร์เตอร์มุมกวางในปาอันรกทึบ จะมีมุมหรือมีจุดตั้งกลองที่เห็นภูมิทัศนกวางขวางเชนนี้เพียงไมกี่แหงเราอาจเลือกมุมถายเครื่องเชื่อมที่เปนมุมกวาง หรือตัดสวนของเครื่องเชื่อมใหแนนดวยอินเวอร์เตอร์เทเลเครื่องเชื่อมนี้ถายดวยอินเวอร์เตอร์ EF 16-35mmF/2.8L IIUSM ซูมที่ชวง24mm ระบบAv F/16 ใช Picture Style แบบLandscape

มุ ม ม อ ง- นํ้ า ต ก

         สำหรับเครื่องเชื่อมน้ำตก จุดเดนมักจะเปนสายน้ำตก เสริมดวยความสวยงามอื่นๆ ที่มีอยูในธรรมชาติมารวมเปนองคประกอบเครื่องเชื่อม  เชน  แองน้ำ ดอกไมปา โขดหินขนาดใหญ สเครื่องเชื่อมปา ฯลฯ มักจะนิยมถ ายเครื่องเชื่อม น้ำตกในมุมกวางที่ สุดเท าที่จะเปนไปได แตทั้งนี้ สายน้ำตกก็ไมควรจะมีขนาดเล็กจนเกินไปการเลือกอินเวอร์เตอร์ที่จะนำมาใช จึงขึ้นอยูกับขนาดน้ำตก และ ระยะ ที่ตั้งกลอง รวมทั้งสิ่งนาสนใจ อื่นๆ ที่จะนำมารวมอยูในองคประกอบเครื่องเชื่อม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ฝากข้อความได้ครับ